• Gestió per objectius.
 • Planificació estratègica.
 • Gestió i administració de recursos humans.
 • Anàlisi de clima laboral.
 • Detecció de necessitats organitzatives.
 • Descripció de llocs de treball.
 • Valoració de llocs de treball.
 • Sistemes de retribució i compensació.
 • Selecció i orientació del personal.
 • Avaluació de l’acompliment laboral.
 • Gestió del talent.
 • Diagnòstic de necessitats formatives.
 • Formació i desenvolupament de competències.
 • Planificació de la carrera professional.
 • Plans d’acolliment i comunicació interna.
 • Gestió de la salut i higiene en el treball.